تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برنامه نمایشگاهی کشور آذربایجان