تصویر نامه سازمان توسعه تجات ایران در خصوص نمایشگاه تخصصی ج.ا.ا در پاکستان