تصویر نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اطلاع رسانی دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی