تصویر نامه ریاست جمهوری در خصوص درخواست ارسال مشکلات و موانع قانونی واحدهای تولیدی در خصوص دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی