تصویر نامه ریاست جمهوری در خصوص استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 کل کشور