تصویر نامه ریاست جمهوری در خصوص ارسال مکاتبه ی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ماده 24 آیین نامه اجرای خرید خدمات مشاوره