تصویر نامه ریاست جمهوری در خصوص ابلاغ “قانون بودجه سال 1401 کل کشور”