تصویر نامه د رخصوص برگزاری کارگاه عملی صادرات با عنوان ارمغان آوران اندیشه نوین