تصویر نامه در خصوص برگزاری نشست “تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان”