تصویر نامه توسعه تجارت ایران در خصوص جلسات هم اندیشی تجاری