تصویر نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص مکانیزم کنترل هزینه دیرکرد برگشت کانتر