تصویر نامه انجمن کشتیرانی ایران در خصوص برقراری سرویس منظم دریایی به بنادر آکتائو و کاندلا