تصویر نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص برگزاری سلسله سخنرانی های علمی با موضوع ساعتی به کیفیت بیاندیشیم