تصویر نامه ارمغان آوران اندیشه نوین در خصوص اطلاع رسانی در خصوص کارگاه صادرات و فروش در بزرگترین فروشگاه دنیا