تصویر نامه اتاق مشهد در خصوص برگزاری دوره ABA مدیریت صادرات و واردات