تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص برقراری خط کشتیرانی بین بندر ایران و بندر صحار