تصدیق مزایای شاغل و عدم شمول مالیات نسب به مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبسره 3 ماده 36 قانون کار و ماده 83 قانون مالیات های مستقیم