تشکیل کارگروه های تخصصی کمیسیون احداث و خدماتفنی و مهندسی اتاق ایران