تجهیز الکترونیکی کتابخانه ها و مدارس توسط جامعه نیکوکاری ابرار