تبیین و تبادل نظر درباره مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی