تاثیر تحریم ها بر فناوری های مورد استفاده در بخش خصوصی