بین الملل- فراخوان عضویت در مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان