بین الملل- اطلاع رسانی به تشکلها جهت عضویت در مجمع عمومی مؤسسین اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند