بین الملل- اخذ نظرات تشکل‌ها در خصوص آثار کاهش ارزش دینار در برابر دلار بر عملکرد شرکتهای ایرانی فعال در عراق