بین الملل- اخذ نظرات تشکلها در خصوص پیشنهاد اصلاح آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی