بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های پیچیده مهندسی در روسیه