بیست و نهمین نمایشگاه ساختمان و معماری داخلی قزاقستان 15 تا 17 شهریور