بیست و دومین همایش روز ملی حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان