بیست ودومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و حضور سندیکا در نمایشگاه