بیانیه هیات مدیره سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران