به پیوست عطف گزارش لایحه ضد دامپینگ گرجستان و تاثیرات آن بر ورود کالاهای ایرانی