به پیوست دستورالعمل حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت ها