به پیوست درخصوص اطلاع رسانی ( کد موقعیت مکانی) جهت اعضای اتاق