به پیوست اعطای مهلت ثبت نام ثبت اطلاعات فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان