به پیوست اخذ نظر تشکل ها در خصوص طرح اصلاح سیاست های تنظیم بازار