به استناد گزارش تجارت موز در جهان و سهم اکوادر در صادرات و سهم ایران از واردات