به استناد نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم-تشکل ها