به استناد مکانیسم پرداخت با ارز محلی میان اندونزی و چین-تشکلها