به استناد فراخوان اعزام هیأت جهت شرکت در همایش اقتصادی خزر در ترکمنستان-معاونت تشکل ها