به استناد توصیه حقوقی به شرکتهای ایرانی هنگام عقد قرارداد با طرف های ایتالیایی در زمان همه گیری کرونا-تشکل ها