به استناد اطلاع رسانی برگزاری مجمع ایران و کویت از طریق تشکل ها