بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی کشور در راستای بهبود مستر کسب و کار