بر اساس همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دانشگاه فردوسی مشهد دوره جامع مدیریت منابع انسانی