برگزاری کارگاه توانمند سازی هیات مدیره در راهبری اثر بخش سازمان ها