برگزاری کارگاه آموزشی رایگان از طرف شرکت کیمیاگران انرژی در دانشگاه صنعتی شریف