برگزاری وبینار ظرفیت شناسی روابط ایران و انحادیه اقتصادی اوراسیا