برگزاری همایش و نمایشگاه جانبی اختصاصی تخصصی صنایع غذایی در امارات – آبان 1401