برگزاری همایش فرصت ها و راهکار های توسعه صادرات به استان های جنوب عراق