برگزاری نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت – تشکل ها