برگزاری نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری عراق- بغداد